top of page

אל תגידו שלא ידעתם!


נניח ומכרתם דירת מגורים ואף שילמתם מס שבח עבור המכירה וכעת הוחלט על ביטול המכירה. ישנן סיבות שונות ואף מוצדקות אשר יכולות להוות עילה לביטול הסכם המכירה אך השאלה הנשאלת הינה לעניין מס השבח ששולם, האם מיסוי מקרקעין מחויבים להשיב את מס השבח ששולם?!

כידוע, לאחר החתימה על הסכם מכירת הדירה, לעוה"ד המייצג בעסקה יש 30 ימים לדווח לרשות המיסים על העסקה ולכן אם הוחלט על ביטול המכירה ישנה חובה לדווח לרשות המיסים על הביטול.

יש לקחת בחשבון שהתנאי הבסיסי לבחינתה של בקשת הביטול במשרדי מיסוי מקרקעין הוא הסכמת שני הצדדים לביטול העסקה או הצגת פס"ד של ערכאה שיפוטית הקובע כי המכירה בוטלה. מכאן, בקשה המוגשת ע"י צד אחד והמתבססת על ביטול חד צדדי של המכירה לא תידון כלל.

שימו לב!

במידה ולרשות המיסים ישנו חשד שבקשת הביטול הינה מלאכותית הבאה בעקיפין למנוע תשלום מס בגין מכירה נוספת או מסיבות אחרות, בסמכות הרשות לא לאשר את ביטול המכירה!

ישנם מבחנים שונים המנחים את רשות המיסים בשיקוליה אם לאשר את ביטול המכירה.

לדוגמא: הרשות תבדוק אם שולם עבור העסקה מס שבח. במידה ושולם, ייתכן והמוכר טעה בחישוב וחשב שהוא יוכל למכור את הדירה בפטור ממס שבח (דבר שהתברר כשגוי) וכעת הוא מבקש לבטל את העסקה על מנת למכור את הדירה במועד מאוחר יותר בפטור ממס שבח. במקרה כזה, רשות המיסים יכולה לא לאשר את ביטול המכירה ולדרוש את תשלום המס ומכאן החשיבות של תכנון מס נכון.

גישת רשות המיסים הינה כי יש להניח שמרבית הביטולים הינם אמיתיים ונעשים בתום לב ורק בשוליים קיימים מקרים בהם הביטול הוא מלאכותי שכוונתו להימנע מתשלום מס.

על מנת להימנע ממחלוקות ממושכות מול מיסוי מקרקעין, חובה לבצע תכנון מס בטרם מועד החתימה על החוזה למכירת הדירה ואת תכנון המס יש לבצע עם עו"ד בעל ניסיון וידע בתחום!

בהצלחה!


Comments


bottom of page